Регистрацията на кладенци продължава
Регистрацията на кладенци продължава / www.sxc.hu

Продължава регистрирането на кладенци и бунари, въпреки че срокът изтече. Създаването на регистрите на водовземните съоръжения от подземни води е предвидено в измененията на Закона за водите. Целта на регистрацията не е налагането на такси за ползваните водни количества над разрешените по закон 10 кубически метра, а оценка на ресурсите на общините по плана за управление на речните басейни, обяви началникът на отдел контрол в Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив инж. Вълко Караджов.

В резултат на контролната дейност на дирекцията се откриват нарушения на изградени без разрешително водовземни съоръжения. Такива случаи минават с една санкция от котролния отдел. След това собствениците се принуждават да тръгнат по процедура за издаване на разрешително, където за изграждането има втора санкция. Минималния размер на глобата, след която се регистрира водоизточника, е 1 000 лева.

Кладенците за стопански нужди се използват за различни дейности - 
повече от 2 500 кладенци за стопански цели и над 150 хиляди за лични нужди са регистрирани до този момент в целия Източнобеломорски район, но не е ясно това какъв процент съставлява от наличните съоръжения в района.