Помощта за първокласник за учебната 2017/2018 остава 250 лева

Семействата на 11 000 първокласници ще получат еднократна помощ
Семействата на 11 000 първокласници ще получат еднократна помощ / снимка: Sofia Photo Agency, архив
1310 заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за първокласници са подадени до момента в Регионалната дирекция „Социално подпомагане” Сливен. От тях са одобрени 1077 еднократни помощи за 1096 деца. Постановените откази са 30.
Заявления-декларации за отпускане на този вид помощ се приемат в дирекции „Социално подпомагане” по настоящ адрес след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври.

Колко струва един ученик на семейния бюджет?

Помощта е в размер на 250лв. и се отпуска при условие, че доходът на член от семейството е по-нисък или равен на 400лв. Независимо от дохода на семейството еднократната помощ се предоставя на деца с трайни увреждания, записани в първи клас; на деца с един жив родител; на семейства на роднини и близки, при които са настанени деца;  както и на приемни семейства. част от семейните помощи за деца да се предоставят освен в пари и в натура. Размерът на месечните помощи за отглеждане н а едно дете – 37лв.; за две деца – 85 лв.; за три деца – 130лв. и за четири деца – 140 лв.  

Помощта в натура се предоставя под формата на стоки и/или услуги за детето в съответствие с индивидуалните му потребности в случаите когато родителите не полагат грижи за детето;  когато семейната помощ не се използва по предназначение за детето;  когато майката не е навършила пълнолетие и когато родителите или лицата, които полагат грижи за дете не изпълняват предприетите по Закона за закрила на детето мерки и не съдействат при осъществяване на дейностите по закрила на детето.

Какво ще ядат децата през новата учебна година? (ВИДЕО)

Тази година отпадна задължението на директорите на училищата и детските градини, които са в системата на МОН да предоставят ежемесечно справки по образец за всеки ученик и дете в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка, допуснали неизвинени отсъствия.

Отпадна и задължението на родителите да представят в дирекции „Социално подпомагане”  удостоверение по образец, че детето е записано в група за предучилищно образование или като ученик, в случаите когато подават заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете. Такива удостоверения родителите бяха задължени да представят и до 31 октомври за новата учебна година.