/ netinfo
Общинско предприятие „Озеленяване“ поема управлението на гробищните паркове в Сливен и вече ще се нарича „Озеленяване и гробищни паркове“. Това става след решение на Общински съвет-Сливен от днес за промяна в Правилника за устройството и дейността на ОП „Озеленяване“.

Основните мотиви на вносителя - кмета Стефан Радев, бяха максимална ефективност от управлението на общинските финанси, оптимизиране на разходите, повишаване качеството на извършваните услуги, повишаване ефективността и оптимизацията на трудовия процес, опазване на обществения ред на територията на гробищните паркове. Не се предвижда съкращаване на работници от двете звена.

С друго решение на Общински съвет-Сливен се прие наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на град Сливен.

В наредбата са регламентирани управлението, вътрешния ред в гробищните паркове и обредните зали, реда и условията за извършване на погребения и свързаните с тях услуги, ползването и благоустрояването на гробните места на територията на град Сливен.

Наредбата регламентира и изискванията към физически и юридически лица, извършващи траурни и каменоделски услуги, които желаят да работят на територията на Гробищните паркове в град Сливен. В наредбата са посочени минималните санитарни срокове за използване на стари  гробове за последващо погребение.

За гробищен парк „Ново гробище“ е 15 години, за гробищен парк „Новоселско гробище“- 10 години, за гробищен парк „Клуцохорско гробище“- 8 години и за гробищен парк „Речица“- 8 години. В приетия днес документ се регламентира и времето за посещение на гробищните паркове от граждани.

От 1 април до 30 октомври това може да става от 08.00 до 19.30 часа, а от 1 ноември до 31 март -  в часовия пояс от  08.00 до 18.00 часа. С изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен от 90 на 70 лева беше намалена таксата за използване на старо гробно място.

Общински съвет- Сливен прие предложението за прекратяване дейността и ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен“ ЕООД.

Решението е нужно, за да може министърът на здравеопазването да изрази становище по отношение откриването на отделение със същата дейност в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. От своя страна, от болницата е дадено съгласие там да се разкрие отделение, в което ще се извършва тази дейност.

По време на заседанието не беше прието предложението на общинския съветник Кръстинка Дечева часовият пояс на действие на „Синя зона“-Сливен да стане от 8.30 до 17:00 часа и тя остана в сегашния вариант - от 9:00 до 17:00 часа.

На заседанието на Общински съвет-Сливен днес беше обявен конкурс за избор на управител на общинското дружество „Дентален център 1- Сливен“ ЕООД.

Бяха одобрени Подробни устройствени планове и се гласуваха разпоредителни сделки с общинска собственост. Общински съвет- Сливен гласува и отпускането на финансова помощ на няколко граждани от община Сливен.