ОбС Стралджа ще обсъди годишния бюджет на общината
ОбС Стралджа ще обсъди годишния бюджет на общината / Общински пресцентър Стралджа

Заседание на Общински съвет – Стралджа е свикано за 12 февруари. Според дневния ред, утвърден от председателя Атанаска Кабакова, първо на вниманието на съветниците ще бъде План за дейността  на ОбС през новата година. Ще последва обсъждане на Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015 г. Кметът на общината Митко Андонов е вносител на докладна записка относно приемане бюджета за новата година. Очаква се съветниците да утвърдят Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината заедно с Културния календар за 2015г.

Заместник-кметът Мария Толева е вносител на Отчет за дейността на МКБППМН за 2014 г. Съветниците ще обсъдят  докладна записка от кмета Андонов относно позиция и мандат за заседание на Общото събрание на Асоциацията ВиК - Ямбол. Предстои и определяне представител на общината при учредяване на Сдружения на собствениците, съгласно Закона за управление на етажната собственост. За пореден път ОбС ще гласува  отпускане на еднократни помощи за нуждаещи се граждани.

 

Заседанията на постоянните комисии са планирани за 9 февруари.