Нови проекти в Стралджа
Нови проекти в Стралджа / сн. общински пресцентър Стралджа

С два проекта по програма „Красива България" ще кандидатства община Стралджа. По предложение на кмета Митко Андонов Общинския дъвет даде съгласието си  за кандидатстване с проект по „Красива България" за финансиране на обект „Преустройство на сграда в защитено жилище за възрастни с умствени увреждания" в Зимница. Финансовия принос на общината  е 39 933 лв. при обща стойност на проекта 199 933 лв. Подкрепено е и другото предложение за кандидатстване по същата програма, мярка 01 „Подобряване на градска среда" за финансиране на обект „Основен ремонт и преустройство  на съществуваща сграда на стадиона - Стралджа в съблекални".Общата стойност на проекта е 136 675 лв. , а приносът на общината е в размер на 50 % или равно на 68 337 лв. Със свое решение съветниците възложиха на кмета  да извърши необходимите действия по подготовка на документацията  за кандидатстване по проект „Красива България".

„Община Стралджа - за по-добро транснационално и междурегионално сътрудничество" е темата на другото ново проектно предложение,  което внесе кметът в Министерство на финансите. Общата стойност на проекта по ОПАК е 189 681 лв. , а фиксирания период за изпълнение 16 месеца. Време през което Община Стралджа в партньорство с  Община Мангуалде, Португалия и Община Понтеведра, Испания ще работят по изпълнение на проекта. Основната цел е той  да допринесе за подобряване капацитета на община Стралджа чрез използване на опит и добри практики от други държави-членки на Европейския съюз в областта на доброто управление. Междувременно  ще се постигне създаване на дългосрочно партньорство между трите общини за реализиране на съвместни инициативи в областта на доброто управление.Очаква се повишаване капацитета  и осигуряване ефективност на местните политики чрез прилагане принципите на добро управление  с особено внимание към гражданското участие и мониторинг на политиките.