На четвърто място сме по безработица, пред нас са Смолян, Разград и Шумен
На четвърто място сме по безработица, пред нас са Смолян, Разград и Шумен / netinfo

Област Сливен е на четвърто място сред областите с най-високо ниво на безработица (след областите: Шумен, Смолян и Разград). Коефициентът на безработица за възрастовата група 15-64 навършени години е 19.7%.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 45.2 хил., от които 18.9 хил. са мъже и 26.3 хил. - жени.

През 2012 г. икономически активните лица в област Сливен са били 83.5 хиляди, а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години е 51.8% (при 53.1% общо за страната). Данните са на Териториалното статистическо бюро. Коефициентът на икономическа активност е съответно 59.2% за мъжете и 44.8% за жените. По коефициент на икономическа активност област Сливен е на дванадесето място в страната.

През 2012 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години в областта са 82 хиляди или 64.5% от населението на същата възраст..

Общият брой на заетите лица достига 67.3 хиляди или 41.8% от населението на 15 и повече навършени години при 46.6% за страната. Коефициентът на заетост е съответно 47.1% за мъжете и 36.7% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на двадесето място в страната.

Заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 65.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 51.8%, съответно 55.9% за мъжете и 47.5% за жените.

Безработните лица са 16.2 хиляди, от които 9.5 хиляди са мъже и 6.7 хиляди - жени.

Коефициентът на безработица се увеличава с 2.8 процентни пункта в сравнение с 2011 г. и достига 19.4% при 12.3% за страната. При мъжете коефициентът на безработица нараства с 3.6 процентни пункта, а при жените - с 1.8 процентни пункта, като достига съответно 20.5 и 18.1%.