Финансова помощ за училища, които ще помагат на деца да се върнат зад чиновете
Финансова помощ за училища, които ще помагат на деца да се върнат зад чиновете / Дарик Сливен, Архив

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 230 438 лева получи община Сливен. Тя е по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система". Партньори са I-во СОУ „Хаджи Мина Пашов", ОУ „Черноризец Храбър" в с. Крушаре, ОУ „Христо Ботев" в с. Самуилово, ОУ „Найден Геров" в с. Гавраилово, както и Ромска академия за култура и образование - Сливен.

Основната му цел е връщането в училище на отпадналите от училище ученици и превенция на повторното им напускане. Специфичните цели включват анализ на текущото състояние, причините довели до отпадането, установяване на връзката между момента на излизане от системата и възрастта на учениците.

Предвижда се изработване на пакет от мерки по превенция и връщане на учениците в образователната система чрез серия от обучения за мотивиране на децата, на техните родители и създаване на адаптивна приемна среда в училището. Продължителността на проекта е 15 месеца.

Премиерът Бойко Борисов и министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов връчиха днес на кмета на Сливен Кольо Милев договор за безвъзмездна финансова помощ по схемата „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд.