/ Снимка: Дарик, архив
6 999 броя заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление са подадени в Дирекции „Социално подпомагане” в област Сливен. От тях до момента са обработени общо 4 450.

388 души с намалена трудоспособност от Община Сливен ще получат дърва за огрев на по-ниски цени

Отпуснати са 3 979 целеви помощи, а издадените заповеди за отказ са 471 броя. Повече от половината от направените откази са поради по-висок средномесечен доход от определения диференциран минимален доход за отопление - 240 случая (51%).

Кметът Стефан Радев: Финансовото състояние на Община Сливен е подобрено значително

Други причини, поради които е отказано отпускане на целева помощ са: прехвърляне срещу заплащане на жилищен/вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 г.; наличие на регистрация като ЕТ и/или собственик на капитала на търговско дружество; липса на регистрация в Дирекция „Бюро по труда” на безработни лица в трудоспособна възраст; прехвърляне чрез договор за дарение собствеността върху жилищен/вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 години и други.

От дирекция „Социално подпомагане”напомнят, че  целевата помощ за отопление се отпуска по настоящ адрес на лицата/семействата. Правоимащите получават еднократно пълния размер на помощта - 374,15лв. Крайният срок за подаване на заявленията-декларации е 31 октомври.