/ iStock/Getty Images
Женското сдружение „Екатерина Каравелова“ - Силистра в партньорство с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” стартира проект на тема „Социално-психологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”, съобщиха от сдружението.
Проектът е финансиран от Фонд „Активни граждани“ България.

Целта на проекта е изследване на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола, във връзка с равенството на половете. Основните целеви групи, към които е насочена инициативата, са политици на национално и европейско ниво и образователни институции. 

Извършено е вече теоретично изследване на българското семейство, съдържащо данни и факти за домашното насилие. Тази година. стартира анкетно проучване във всички 28 области в страната, извършвано от студенти. Неговата цел е да измери нагласите и дефицитите по отношение на домашното насилие. Определени са 14 области от страната с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор, в които се подготвя изследване на полово-ролевите стереотипи и взаимоотношенията в българското семейство към момента. 

Очакванията на партньорите са да се включат над 3 500 лица общо в двете изследвания, за да се постигне представителност на проучванията, Анализът ще послужи и като основа за оформяне на предложения за законодателни промени, свързани с предотвратяване на насилието, основано на пола, и с равнопоставеността в България.
БТА