Работещите в Шуменско намаляват, заплатата по-ниска от средната за страната
Работещите в Шуменско намаляват, заплатата по-ниска от средната за страната / DarikNews.bg, архив

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на месец март намаляват с 688, или с 1.6% спрямо края на декември 2014 г., като достигат 41 416. Това сочат предварителните данни на Териториалното статистическо бюро в Шумен. Намаление се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост" - с 30.0%, „Административни и спомагателни дейности" - със 17.2% и „Транспорт, складиране и пощи" - с 10.4 на сто. Увеличение на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности, като в процентно изражение нарастването е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания" - с 48.6%.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост" и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 27.7% и 15.9%.

В края на първото тримесечие на годината наетите в държавното управление в област Шумен са 2 119, в образованието - 4 473, а в „Хуманно здравеопазване и социална работа" - 3 482.

По брой наети по трудово и служебно правоотношение, областта запазва 13-то място сред 28-те области в страната.

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за месец януари е 681 лв., за февруари - 680 лв., а за март - 739 лв.

Средното възнаграждение в областта остава значително по-ниско от това за страната, което за март е 882 лева. По размер на средната работна заплата за изминалото тримесечие, област Шумен заема девето място, като за месец март запазва същата позиция сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София - 1 206 лв., а с най-ниско е област Видин - 584 лева.

През първото тримесечие средната месечна брутна работна заплата в областта е без промяна спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. и е 700 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 35.5%, и „Транспорт, складиране и пощи" - със 17.7%. Най-голям спад се наблюдава в дейностите „Образорание" - с 18.2%, „Професионални дейности и научни изследвания" - с 14.3% и „Операции с недвижими имоти" - с 13.4%.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 5.6% спрямо същия период на 2014 г., като най-голямо e увеличението в икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 36.6%.

В област Шумен през първото тримесечие на настоящата година с най-високо средномесечно брутно трудово възнаграждение са наетите лица във „Финансови и застрахователни дейности", а с най-ниско възнаграждение са наетите в „Хотелиерство и ресторантьорство".

Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата през първото тримесечие на настоящата година в обществения сектор нараства с 6.0%, а в частния сектор - с 5.6 на сто.