Проверки за комплексни разрешителни извършват от РИОСВ - Шумен
Проверки за комплексни разрешителни извършват от РИОСВ - Шумен / netinfo

Проверки по спазване на условията в комплексните разрешителни извършват експерти на РИОСВ – Шумен. На територията на Шуменската екоинспекция има 13 инсталации с издадени комплексни разрешителни. От началото на годината са извършени на 11 от тях.Извършена проверка на “Чугунена арматура България” АД гр. Враца с площадка в гр. Попово е установено изпълнение на условията, констатирани са обаче известни пропуски в изготвяне и прилагане на инструкциите изискващи се съгласно условията на комплексното разрешително. Дадени са предписания в едномесечен срок тези пропуски да бъдат отстранени.

През месец септември е извършена проверка на “Родна индустрия 91” ЕООД, гр. Попово. Проверката е установила изпълнение на условията на комплексното разрешително, като единствените предписания на екоинспекторите са за корекции на две инструкции в частта отпадъчни води и трайно обозначаване на площадките за временно съхранение на отпадъците.