/ iStock/Getty Images
Специализирана социална услуга "Асистентска подкрепа" ще бъде разкрита от Община Шумен през тази година като държавно-делегирана дейност по реда на Закона на социалните услуги. Това съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

237 потребители ще получат почасови грижи в домашна среда. 80 асистенти ще помагат на хора с увреждания и със затруднения при самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация. Предвижда се асистентите да обслужват до трима потребители.

Асистентската подкрепа ще се предоставя на хора в над трудоспособна възраст с невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон, също ще могат да се възползват от услугата. Насочването за ползване на подкрепата, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата ще се извършва от Oбщина Шумен.

Заявления за включване в услугата като потребител или асистент се подават в Центъра за информация и услуги в общинската администрация от днес.
БТА