глиган
глиган / ThinkStock/Getty Images
Днес се проведе заседание на Областната епизоотична комисия в област Търговище. Заседанието се ръководи от г-н Панайот Димитров – заместник областен управител на област Търговище. Заседанието се свика във връзка със Заповед №РД 11-2198/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, с която са обявени първично възникнали случаи на болестта Африканска чума по свинете при диви свине в землищата на кв. Сеячи, град Попово и с. Горско Абланово, общ. Опака.

Целта на срещата беше набелязване на спешни мерки за недопускане проникването и разпространението на заболяването на територията на област Търговище, а именно: биосигурност на всички свиневъдни обекти, биосигурност по време на лов, опазване и защита на горските територии и дивеча.
Със Заповеди №РД05-184/07.11.2019 г. и №РД05-185/07.11.2019 г. на Директора на “Регионална дирекция по горите” – Шумен са определени инфектираните зони, в които се забранява достъпа на всички лица, нямащи отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта АЧС и мерките за биосигурност.
 
ТП “ДЛС Черни Лом” – Попово след обявяване на огнищата са предприели незабавно всички необходими мерки за биосигурност, опазване и защита на горските територии и дивеча, както и опазване здравето на населението. Поставили са обозначителни табели по границите на инфектираните подзони „А“. Осигурили са дежурства на лесничеи за недопускане на външни лица в подзони „А“. По график членовете на ЛРД и ТП „ДЛС Черни Лом“ претърсват трите подзони на двете обявени огнища на АЧС.

Директорът на ДЛС „Черни Лом“ е издал заповед за забрана на лов в целия териториален обхват на ловищата, попадащи в зоните около огнищата на АЧС. Със заповедта са запознати кметовете на общините Попово и Опака и кметствата, на чиято територия са открити огнищата на АЧС.

В подзони „Б” и „В” на определените инфектирани зона могат да се извършват горскостопански и селскостопански дейности, събиране на гъби, билки, трюфели, туризъм и други дейности само след осигуряване и прилагане на съответните минимални мерки за биосигурност.

С цел предотвратяване и ограничаване на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете и безопасността на населението, приканваме всички граждани да се придържат към установените правила и да не навлизат в инфектираните зони.