Провериха екосистеми в региона
Провериха екосистеми в региона / netinfo

Състоянието на речните екосистеми в защитените местности остров Пожарево и комплекс “Алеко-Телика” е добро, са констатирали експертите на отдел “Биологично разнообразие” при проверки в акваторията на река Дунав. На о. Пожарево е установена смесена колония от голям корморан, малка бяла чапла, сива и нощна чапли. Експертите са открили и гнезда на сокол Орко, който е защитен вид.

Двете защитени местности - о. Пожарево и комплекс “Алеко-Телика” са заети от крайречни заливни гори, доминирани основно от бяла върба, бяла и черна топола и по-малко от червена върба. Заливните гори и блатата са неразделна част от дунавския миграционен коридор, който е от първостепенно значение за разпространението на много безгръбначни, риби и рибоядни видове птици по време на гнезденето и сезонните им миграции.