/ Община Русе
Център за подкрепа на хора с увреждания и техните семейства с капацитет от 30 места ще бъде създаден в Русе с европейско и национално финансиране. В Заседателна зала на Общината, се състоя началната пресконференция за представяне на проекта „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, включително с тежки увреждания в Община Русе“ по сключен договор с УО на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

21 учители от 13 училища са номинирани за приза „Посланик на свободния дух в моето училище“

Проектът е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа на лица с увреждания”. Той стартира на 01.10.2018 г. и е с краен срок 31.12.2020 г. Община Русе е една от шестте общини конкретни бенефициенти, която е разработила и представила проектно предложение, за което е одобрен бюджет в размер на 1 000 000 лв. за период от 27 месеца.

Целта на проекта е да бъде осигурена качествена грижа на лица с тежки увреждания и да бъдат подкрепени семействата им. Ще бъде създаден „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и семействата им“, с капацитет от 30 места.

Четири екипа връщат в клас деца и ученици от Община Ценово

Новият център за грижа ще предоставя следните социални услуги за пълнолетни лица с увреждания: • Почасови - в центъра или в домовете на потребителите • Мобилни услуги - в центъра или в домовете на потребителите • Дневна грижа - в центъра или в домовете на потребителите • Заместваща грижа с 24-часово обгрижване на лицата в центъра до 14 дни в годината.

В рамките на проекта услугите ще се предоставят в срок от 12 месеца и ще бъде нает персонал от 40 лица в това число: управител, медицинска сестра, рехабилитатор/ кинезитерапевт/ ерготерапевт, социален работник, сътрудници социални дейности, съответно на пълен/непълен работен ден - 30 лица; трудотерапевт, психолог, хигиенист. З

а обезпечаване на услугата ще бъдат наети и счетоводител, шофьор и техник. Проектът ще се реализира в партньорство с Фондация „Трета възраст“, която ще окаже подкрепа в подготвителния и в същинския етап от разкриването на Комплексния център за грижи.

В пресконференцията днес взеха участие г-н Иван Григоров - зам.-кмет „Хуманитарни дейности”, Мариела Личева – директор на дирекция „Здравни и социални дейности” в Община Русе, г-жа Ценка Димитрова от Фондация „Трета възраст“ - партньор по проекта и екипът за управление на проекта.