/ Марий Пейчев
Четири са екипите, които ще продължат за работят по проблемите за цялостния обхват на децата от предучилищна и училищна възраст на територията на Община Ценово и през новата учебна година. Това стана ясно по време на обучението, ръководено от експерти от Регионалното управление на образованието в Русе.

Риболовен празник събра ученици от община Ценово на брега на Дунав

В работната среща участва и зам.-кметът на община Ценово Ваня Игнатова. За по-ефективната дейност в екипите освен педагози са включени представители на МВР и социалните служби. При необходимост съдействие ще оказват служители на Бюрата по труда, Детска педагогическа стая, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, кметовете на населени места, здравните инспекции.

От началото на новата учебна година в училищата образованието си продължават две деца, които са се върнали от чужбина. По време на обходите е установено, че близо 20 деца са напуснали страната с родителите и са се установили в различни държави.

Проблемът е, че институциите в България не разполагат с информация дали момчетата и момичетата продължават образованието си на новото място. Екипите вече разполагат и с Наръчник с практически препоръки за работа.

о време на обучението беше обявено, че Милена Банева е определена като председател на екипите и ще координира дейността им в общината. Анелия Георгиева - ръководител на обучението, не скри, че един от пропуските в досегашната дейност за по-пълното обхващане на децата и учениците е недоброто сътрудничество между институциите.

Тя препоръча екипите да потърсят съдействието и да работят съвместно с неправителствени организации и да търсят съдействието на авторитетни личности в различните обшности. Членовете на екипите освен теоретичното обучение проведоха и две ролеви игри като споделиха опит в решаване на конкретни случаи и казуси.

„Община Ценово не е от трудните общини за работа. Тя е малка, а населението е компактно и хората в населените места се познават. Проблемът е, че липсата на работа принуди немалко млади хора да потърсят препитание в чужбина. Повечето от тях взеха със себе си и децата“, уточни Иванка Боянова, старши специалист „Образование и култура“ в общинската администрация.