/ dariknews.bg
Въпреки, че обявеното от кмета на община Кубрат бедствено положение не касае цялата или по-голяма част от Разградска област, Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен проявява загриженост към засегнатото население от Община Кубрат и предприе мерки във връзка с овладяване на положението. Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация-Разград.

Г-н Хюсмен командирова заместник областния управител Евгени Драганов в община Кубрат, където да извърши оглед на ситуацията в населените места и да подготви доклад за състоянието.

Докладът ще бъде изпратен в Министерски съвет и в Министерство на околната среда и водите. В същото време ще се търси възможност за съдействие от страна на оператора на Регионалното депо за отпадъци в Разград.

Бедственото положение в Община Кубрат бе обявено днес от общинския кмет Алкин Неби за срок от 7 дни, то касае всичките 17 населени места на територията на общината.

Бедственото положение е обявено във връзка с увреждане на здравето на хората и значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с биологични вещества и материали, вследствие на натрупани битови отпадъци и неизпълнение на договор фирмата-изпълнител от месец април.

Във връзка с мотивите за обявяване на бедственото положение, Областният управител Гюнай Хюсмен счита, че основен ангажимент на Общинска администрация е да осигури услугите сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците на населението на територията на съответната община и не бива отношения с икономически субекти да рефлектират върху гражданите и да се създава опасност за тяхното здраве, както и да се ангажира държавен ресурс за решаване на проблеми от компетенциите на общинската власт.

Независимо от това обаче г-н Хюсмен е съпричастен с проблема на жителите на Община Кубрат и ще съдейства разрешаването му в сферата на своите компетенции.