/ РИОСВ-Русе
Естественото находище на защитения растителен вид пролетно ботурче (Cyclamen coum) в землището на село Осенец, oбщина Разград е в много добро състояние – съобщават от пресцентъра на Регионалната инспекция по околна среда в Русе. Това е установил екип на екоинспекцията, извършил проверка, съвместно с представител на Държавно горско стопанство-Разград, което експлоатира защитената територия.

Не са установени нарушения на режимите на защитена местност – уверяват от РИОСВ. Няма следи от посегателства върху растенията, сечи или други горскостопански дейности. Границите на защитената местност са ясно маркирани и е поставена обозначителна табела. При обхода е констатирана много добра плътност на растителния вид, достигаща до 70-80% или  около 35-40 екземпляра на метър2.

Проверките на естествените находища на растителни видове се извършват планово или при сигнал за увреждане или посегателства. Предвижда  се до края на седмицата да се провери и другото находище на пролетно ботурче на територията на инспекцията, намиращо се в землището на село Бреница (община Тутракан).

От екоиспекцията припомнят, че пролетното ботурче (Cyclamen coum Mill) е многогодишно тревисто растение, с едни, бъбрековидни листа. Цветовете са едри, лилаво-розови, разположени на дълги дръжки. Цъфти от февруари до април. В България видът е разпространен в Странджа, Източна Стара планина и по Черноморското крайбрежие, където се среща в дъбови гори и храсталаци.

Включен е в Закона за биологичното разнообразие – Приложение 3, както и в Червената книга на България – категория „Рядък”. Ботурчето  е лечебно по смисъла на Закона за лечебните растения. Видът е защитен и в Европа.  Включен е в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания. Силно уязвим при нерегламентирано бране за букети през пролетта.