/ iStock/Getty Images
Със заповед на МОСВ река Чая, намираща се на територията на община Асеновград, вече е защитена зона, съобщиха от Общината.

Общата й площ е 6 510,414 декара, заключена между кварталите "Долни Воден" и "Горни Воден" и селата Ягодово, Крумово и Катуница, достигайки до Садово.

Защитена зона "Река Чая" се вписва в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ-Пловдив. Предмет на опазване в защитената зона стават различни типове природни местообитания, сред които крайречни галерии и храсталаци. Под защита вече попадат и бозайници като остроухнощник, голям нощник, лалугер, видра, пъстър пор.

Запечатаха розоварна, причинила замърсяването на две реки

От земноводните влечуги - жълтокоремна и червенокоремна бумка, голям гребнест тритон, обикновена блатна костенурка. От рибите - маришка мряна, обикновен и балкански щипок.

От безгръбначните - вертиго (дезмалинов спираловиден охлюв и тесноустен спираловиден охлюв), както и бръмбар рогач. В границите на защитената зона се забраняват провеждане на състезания с моторни превозни средства, както и движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита, извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии.

Забраната не е валидна при възникнали бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности. В ограничението влизат и дейности като отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, изземване на наносни, преграждане с диги на реки, с изключение на такива, в урбанизирани територии и в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети при бедствия и аварии и за подобряване на състоянието на природните местообитания на гореспоменатите видове.