/ община Пловдив
Община Пловдив спечели проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве.

Безвъзмездната финансова помощ, която общината ще получи по проекта, е в размер на 1 563 955 лв. като продължителността е 18 месеца.

Договорът бе връчен на зам.-кмета по социална политика Георги Титюков в Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ от зам.-министъра в МТСП Иван Кръстев и зам.-министъра на образованието Евгения Пеева-Кирова.

Проектът има за цел да реализира цялостна програма за социално-икономическо включване на уязвими етнически малцинства в Община Пловдив чрез осигуряване на подобрен достъп до образование, заетост и здраве.

Пловдив се включва в европейската кампания срещу трафика на хора

Субсидираната заетост ще намали нивото на бедност сред етническите малцинства и същевременно ще осигури достъп до пазара на труда за работниците с ниска квалификация.

Професионалните обучения, които ще бъдат проведени по проекта, целят да подобрят мотивацията и компетентностите на хората от целевата група, както и да повишат тяхната пригодност за заетост чрез надграждане на професионалните им умения.

Чрез изпълнение на проекта ще бъде подпомогнато социалното включване на деца от етнически малцинства чрез повишаване на тяхната мотивация и участие в образователни, културни и спортни дейности, както и подобряване на владеенето на български език.

Безвъзмездната финансова помощ ще бъде използвана и за благоустрояване на учебната среда на децата и стимулиране на техните артистични и спортни постижения. Работата с родителите е друг важен аспект от проекта, който ще подкрепи групови образователни дейности, включващи както деца, така и родители.

Половината от средствата по проекта са предвидени за откриване на щатни бройки в ОП „Градини и паркове“. Парите са предназначени за обучение и възнаграждения на 77 хигиенисти и озеленители, които ще получат възможност за постоянна работа.

На връчването на договора присъства и директорът на Дирекция „Социална политика“ към Община Пловдив Веселина Ботева.
 
община Пловдив