/ Медицински университет-Пловдив
Медицински университет-Пловдив все повече инвестира средства и интелект в научноизследователската си дейност, съобщиха от учебното заведение.

Търсят медицински сестри за работа в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив

"Като признание за големия си научен потенциал висшето училище получи статут на изследователски университет от Министерството на образованието и науката", съобщи ректорът проф. д-р Мариана Мурджева.

Голямата награда “Питагор” за млад учен за принос в науката тази година МОН присъди на д-р Мария Ивановска от Катедрата по микробиология - за изследванията є върху имунологичната реактивност при остър и хроничен стрес.

Миналата година д-р Ангел Джамбов от Катедрата по хигиена спечели голямата награда “Питагор” за млад учен за проучванията си по действието на физическите и социалните фактори върху здравето на хората. Тази година д-р Джамбов е в топ 1% в класацията на Станфордския университет на учените с най-голямо влияние върху световната наука през 2020 година.

Учебната дейност е от ключово значение за рейтинга на Медицинския университет – Пловдив, за финансовата му стабилност и просперитет. Затова тя е във фокуса на вниманието на всички университетски структури, управляващи качеството.

МУ осигурява първокласно медицинско образование, отговарящо на съвременните изисквания и потребности. Дори в условията на COVID-19 се забелязва нарастващ интерес към висшето училище. В университета се обучават студенти от над 40 държави - Великобритания, Германия, Италия, Гърция, Австралия, САЩ, Канада, Япония и други.

Още през есента на 2018 г. университетът стартира технологична трансформация, като адаптира образователния процес за работа в дигитална среда. Това позволи бързо преминаване към дистанционно обучение в условията на COVID-19 без прекъсване на учебния процес.

Изграден беше Център за електронно и дистанционно обучение, разработващ нови технологии. Конфигурирането на Moodle в облачното пространство като Azure и интегрирането му с Microsoft 365 позволи провеждане на синхронно и асинхронно дистанционно и хибридно обучение на студенти, специализанти и докторанти. Създаденият информационен портал осигурява нужната комуникационна инфраструктура и предоставя методологична подкрепа за организиране и провеждане на учебния процес, на семестриалните и кандидатстудентските изпити.

За първи път: Медицинските университети в България със свое сдружение

Университетът е единственото висше учебно заведение в България и сред първите пет в световен мащаб, получило признание от Microsoft за успешно дигитализиране на образованието в сферата на медицината.

Ръководството на университета непрекъснато инвестира в обновяване на материалната и научната база. Най-иновативната образователна структура - Медицинският симулационен тренировъчен център, се утвърди като единствен по рода си в Източна Европа и един от шестте признати в Европа от ACS (American College of Surgeons) с максималната степен на програмна акредитация - Комплексен образователен институт. Наскоро беше открит и Фармацевтичен симулационен център с две лаборатории, необходими на бъдещите фармацевти.

Тази година отвори врати нов учебен корпус за част от предклиничните катедри и модерен дейта център. През 2021 г. започна изграждането на още един учебен корпус с модерно оборудване за Факултета за обществено здраве, Департамента за езиково обучение и Катедрата по образна диагностика.

Университетът разполага с модернизирани студентски общежития и столове. Изградени са съвременни спортни комплекси и рехабилитационни бази в планината и на морето.

Основни акценти за развитие на академичната дейност е участието на МУ - Пловдив, в съвместни програми с други университети, включване в междууниверситетски мрежи и клъстери, развитие на центровете за професионално обучение, на електронното и онлайн продължаващото обучение при епидемични условия.

Центърът за компетентност “Персонализирана иновативна медицина” (ПЕРИМЕД) се изгражда по проект, обединяващ капацитета на МУ - Пловдив с други две водещи научни организации в областта на медицината, фармакологията и биологията. Центърът ще създава среда за мултидисциплинарно взаимодействие между специалисти по медицина, генетика, фармация, биоинформатика, медицинска статистика, фармако-икономика.

Три момичета влизат „Медицина“ в Пловдив с пълно отличие

Целта е оптимален избор на здравна технология и комплексна оценка на данните от изследванията за прилагане на индивидуална терапия. Чрез проекта се създават възможности за партньорства с бизнеса, за технологично развитие на нови и значими иновации и научни продукти и интегрирането им по най-добрите световни стандарти и практики в областта на персонализираната иновативна медицина.

МУ спечели и проекта ОМНИА, финансиран по процедура “Модернизация на висшите училища”. Предстои разработването на съвместни иновативни програми в професионални направления “Медицина” и “Фармация” с партньори от България, Гърция, Италия и Франция.

Ще се създаде иновативна инфраструктура - “Виртуален университет МЕДТЕХ”, за дигитализация на процесите на преподаване и изпитване, както и международна входяща и изходяща мобилност на преподаватели, студенти, докторанти и изследователи.

В университета се управляват и реализират над 80 проекта - национални, межуднародни, вкл. с европейско финансиране, шест образователни програми по глобални международни здравни фондове и 6 стратегически национални програми за превенция и контрол на социално значими заболявания, обекти на Националната пътна карта за научната инфраструктура на България.

Ръст бележат привлечените средства от сътрудничеството с бизнес структури. МУ е не само модерна инфраструктура и съвременна апаратура. Най-важното са хората с академичен дух и стремеж към усъвършенстване и високо качество на работа, копнеж към знанието, истината и мъдростта. Основното са дръзките идеи и силата да бъдат отстоявани.

„Медицински университет-Пловдив гради своето бъдеще сега с професионализъм, качествено обучение, утвърдени традиции и иновативни идеи.“, казва още ректорът проф. д-р Мариана Мурджева.