Публично обсъждане на Бюджет 2018 направиха в Гулянци

/ obshtina.guljanci
На 12 януари в Конферентната зала на Община Гулянци се проведе публично обсъждане на проектобюджета на общината за 2018 година. На събранието присъстваха представители на общинското ръководство и администрация, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на институции, общественици и граждани.
 
Бисер Киров - директор на дирекция „Бюджет, финанси и местни приходи” представи проекта за бюджет на общината през настоящата година. От изнесените данни стана ясно, че приходната част е 6 874 060 лв. като 3 995 936 лв. са приходи за държавни дейности и 2 878 124 лв. – приходи за местни дейности.
 
Според инвестиционната програма на общината 460 971лв. са предвидените средства за капиталови разходи. През годината с пари от републиканския бюджет ще бъде изграден мост над река Искър в землището на с. Искър на стойност 244 800 лева. Община Гулянци ще съфинансира със 126 424 лева проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на СУ „Асен Златаров” с. Гиген, който ще се изпълнява по „Красива България”.

Предвидено е изграждането на навес за изнесени църковни ритуали в храма „Св. Георги” гр. Гулянци на стойност 10 000 лева от собствените приходи на общината, както и изграждането на подпорна стена в село Долни Вит за 4 205 лева. 27 776 лева са заложени в бюджета за закупуване на апаратура за МБАЛ-Гулянци – ЕКГ апарат, кардиологичен монитор, хематологичен брояч и други. Освен това са предвидени средства за необходими електроуреди и компютри за училища и детски градини.
 
През 2018 година Клубовете на пенсионерите по места ще получат помощ от общинския бюджет 25 000 лв. Спортните клубове ще бъдат подпомогнати в дейността си с общо 17 000 лв.
 
Бисер Киров коментира, че по-голяма част от останалите средства заложени в проектобюджета са за издръжка и дофинансиране на различни общински и държавни дейности като детски градини – 767 093 лв., училища – 2 106 082 лева, домашен социален патронаж – 344 000 лева, сметосъбиране и сметоизвозване – 419 445 лева, осветление – 136 000 лева и др.
 
От страна на гражданите, присъстващи на публичното обсъждане, отношение по изнесените данни взеха Митко Александров – председател на Клуба на пенсионера-Гулянци и Емилия Кръстева – директор на СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци, които благодариха на общинското ръководство и администрация за добрата съвместна работа и грижата, която полагат за най-малките и най-възрастните граждани.

Проектобюджетът за 2018 година ще бъде гласуван от Общинския съвет на редовна сесия в края на януари.