ilinden
ilinden / ilinden eood

evro
dariknews.bg

В град Плевен в производствената база на «ИЛИНДЕН» ЕООД е даден старта на Проект «Добри и безопасни условия на труд в “ИЛИНДЕН” ЕООД” BG05M9OP001-1.008-1479- С01, по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
Бюджетът на проекта е 296 389 лв., от които 251 930,65 лв. Европейско и 44 458,35 лв. Национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е 06.06. 2017 г.-06.06.2018 г.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на работната среда в „Илинден” ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, въвеждане на гъвкави форми на организация на труда и управление на човешките ресурси/ЧР/, подобряване качеството на работните места, обучения на персонала за намаляване на рисковете на работната среда и осигуряване на социални придобивки. Изпълнението на проекта ще даде възможност за прилагане на иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността, опазване на природата и ефикасно използване на ресурсите.

ilinden
ilinden eood

Специфични цели:
            1. Оптимизация на управлението и развитието на ЧР, чрез разработване и въвеждане на система за развитие на ЧР, въвеждане на иновативни модели за организация на труда, въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на служителите над 54 г. и за по-лесно съвместяване на работа и учене и на професионалния и семейния живот, нови практики за планиране, подбор и наемане и подобряване на мерките за развитие на кадрите чрез обучения, управление на кариерата и мерки за учене през целия живот, оптимизация на вътрешната комуникация и подобряване на координацията в работата между длъжностите на различни нива.
            2. Осигуряване на средства за колективна защита, чрез модернизация и реконструкция на съществуващи обекти.
             3. Подобряване условията на труд и професионалния и здравния статус на работниците, чрез инвестиции в лични предпазни средства/ЛПС/ и ново работно облекло;
            4. Повишаване компетентността на персонала, относно управлението на рисковете за безопасност на условията на труд на работното място и поддържане на информираност относно практиките за опазване на околната среда и ресурсната ефективност при предлагането на услугите.
             5. Инвестиции в социални придобивки за служителите.
Целите на проекта откликват на потребностите на целевата група – необходимост от гъвкави форми на заетост и обучение на персонала с цел усъвършенстване на уменията за предотвратяване на рисковете на работното място и опазването на околната среда. Инвестициите в колективни предпазни средства и модерни и ергономични ЛПС и работно облекло, ще гарантират по-висока степен на защита от трудови злополуки и намаляване на професионалните заболявания, а създаването на социални придобивки, ще подобри условията на труд и ще повиши мотивацията на работещите и производителността в предприятието. Целите на проекта са в съответствие с целта на процедура „Добри и безопасни условия на труд" и тяхното постигане ще допринесе за постигане на приоритетите на ПО 1 на ОП РЧР.

ilinden
ilinden eood
      

Проектът ще има принос и за постигане целите на ПО 9 на Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион. Предвидените дейности по настоящия проект са изцяло подчинени на хоризонталните политики на ЕС за равни възможности, равенство между половете и устойчиво развитие. Изпълнението им ще допринесе за опазване на околната среда и повишаване на ресурсната ефективност, а като пряк резултат ще се повиши производителността на труда в предприятието.