persina
persina / archive
Община Белене информира, че Министерство на околната среда и водите/МОСВ/ стартира процедури по реда на чл.36, ал. 2 и чл. 41, т. 2 и т. 3 от Закона за защитените територии/ЗЗТ за Природен парк “Персина“. В тази връзка на 12-ти септември от 10:30 часа в зала No.26 в сградата на Община Белене ще се проведе обществено обсъждане на предложението, което включва три точки:
1. За намаляване на площта на Природен парк „Персина“ по предложение на община Белене, посредством изключването на имоти, включени в регулацията на град
Белене с Общ устройствен план (ОУП), одобрен с Решение No 77 от 25 юли 2012г. на Общинския съвет на град Белене, (обн. ДВ, бр.65/24.08.2012г.) Предложението е обосновано,
с оглед на обстоятелството, че става въпрос за земи по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съгласно който до 1989 г. поземлени имоти са били предоставяни за „задоволяване“ на потребностите на населението и които територии понастоящем са застроени, електрифицирани, водоснабдени и не притежават консервационна значимост;
2. За увеличаване на площта на ПП „Персина“ по предложение на Изпълнителна агенция по горите посредством включване на допълнителни територии, разположени в
близост до границата на ПП, оводняващи се периодично и с развитие на водолюбива растителност.
3. За намаляване на площта на ПП „Персина“ по предложение на Министерство на енергетиката (МЕ) посредством изключване на поземлен имот с идентификатор 03366.604.1 съгласно Кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на град Белене, община Белене, област Плевен, представляващ площадка на АЕЦ „Белене“,
поради обстоятелството, че същият не притежава консервационна значимост, изразяваща се в наличие на ценни растителни и животински видове и природни местообитания.
Допълнителен аргумент е че към момента на обявяване на природния парк, площадката на АЕЦ „Белене“ не само е съществувала, но е била и действаща, което свидетелства за липсата на консервационна значимост на територията. Понастоящем площадката на АЕЦ „Белене“ продължава да бъде част от природния парк, което намираме за неоснователно, поради липсата на ценни природни местообитания или местообитания на видове.
Документацията по предложенията за промяна в площта на ПП „Персина“, включваща обосновка, картен материал, проект на заповед за промяна в площта на природния парк, както и друга придружаваща информация е налична в РИОСВ-Плевен, в Община Белене (по отношение на процедурата за намаляване площта на природния парк), в Община Никопол и Кметство с. Лозица (по отношение на процедурата за увеличаване площта на природния парк), както и на интернет страницата на РИОСВ - Плевен: https:// www.riew-pleven.eu.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на Министъра на околната среда и водите и на Директора на РИОСВ – Плевен мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед.