/ dariknews.archive
На 10 август приключи проектът на Община Гулянци „Предприемане на мерки за подобряване достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване в община Гулянци”. Той стартира през април 2017 година и в продължение на 16 месеца беше в помощ на хора с увреждания и техните семейства.

Гулянци отпразнува 44 години като град

Проектът е на стойност 385 128 лева
и беше финансиран по процедура BG05M9OP001-2.005 - Активно включване на ОП РЧР. Процедурата се реализира в двете приоритетни оси на ОП РЧР – „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”. Основните цели на проекта са постигнати, отчита екипът при Община Гулянци.

Осъществено е социално, здравно и кариерно подпомагане на лицата с увреждания и на неактивните близки, полагащи грижи за тях. В продължение на 12 месеца 25 лица с увреждания са получавали услугата личен асистент.

Освен това на 30 лица от целевата група, т.е. хора от семейства, в които има лице с увреждане, са преминали обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация в направленията техник-озеленител и охранител. 15 от тях са били назначени на работа за 6 месеца.

Спортният комплекс в Гулянци е любимо място за спорт и отдих на малки и големи

Чрез реализирането на дейностите по проекта е постигнато осигуряване на достъп до заетост на търсещите работа и на неактивните лица, увеличен е броя на започналите работа безработни лица на възраст между 30 и 54 години и над 54 години, осъществено е активно приобщаване и увеличаване броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на здравни и социални услуги.