/ dariknews.archive
Общински съвет прие решение програмата за развитие на „Диагностично-консултативен център ІІІ - Плевен” ЕООД да бъде изменена и допълнена със закупуване на нова медицинска апаратура. Финансирането на инвестицията ще се осъществи със средства от дружеството.

Община Плевен ще продаде бивша клинична лаборатория в ДКЦ-1

В писмо до ОбС-Плевен управителят на ДКЦ III д-р Николай Хинков е посочил, че в инвестиционните намерения на Дружеството, одобрени с утвърждаване на програмата му за развитие за 2018 г., е предвидено закупуване на интерфентен апарат за физиотерапия на стойност 2 000 лв.

Посочената апаратурата обаче е необходимо да бъде заменена с комбиниран апарат за електротерапия и ултразвук на стойност 5000 лв., като финансирането на инвестицията ще се осъществи със собствени средства на дружеството.

Поради разкриване на нова медицинска дейност, д-р Хинков предлага още програмата за развитие на ДКЦ III да се допълни и с инвестиционен разход за закупуване на ЕЕГ апарат за 13 000 лв., като финансирането на инвестицията се осъществи със средства от преотстъпения дивидент, съгласно решение на Общинския съвет.

„С разпоредби в Решение № 965 от 31 май тази година Общинският съвет прие да освободи от плащане в размер на 100% от дължимия дивидент за 2017 г. четири от търговските дружества с общинско участие, едно от които е ДКЦ III.

Със същото решение задължаваме управителите на тези дружества да ползват освободения дивидент за закупуване на дълготрайни материални активи, необходими за осъществяване на основната икономическа дейност, за която са регистрирани и за извършване на строително-ремонтни работи.

Местният парламент прие годишните отчети и баланси за 2017 г. на общинските търговски дружества

Всяко тримесечие те трябва да представят и отчет за начина на изразходване на средствата от освободения дивидент
“, коментира във връзка с решението за допълване програмата на ДКЦ III председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

Той посочи още, че настоящото решение е прието на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и разпоредби от Наредба №8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Решението за изменения в програмата за развитие на ДКЦ III - Плевен за 2018 г. подкрепиха 36 от общинските съветници, 2 гласуваха „против“.