mdt
mdt / dariknews.archive
Общо постъпленията към 30 юни 2017 г. в бюджета от всички видове данъци и такси, администрирани от Дирекция „Приходи от местни данъци и такси"/ПМДТ/ към Община Плевен, възлизат на близо 15 млн. лв., в това число приходи от глоби по наказателни постановления за нарушения на законодателството – 24 000 лв., и такси за извършени административни услуги – 50 000 лв.
  
Като цяло планът за постъпления от местни налози към 30 юни е изпълнен на 65 %.
Към същата дата органите по приходи от сектор „Ревизии, проверки и събиране” са съставили 1 070 акта за установяване размера на задължения, неплатени в срок, на стойност близо 2 млн. лв. с цел предприемане на принудителни действия спрямо нередовните платци.
  
От издадените актове, по които няма постъпили плащания, 500 са предадени за принудително събиране на Националната агенция за приходите. С длъжниците по непредадените актове са подписани протоколи за издължаване на вноски в разумни срокове. При спазване на поетия ангажимент от тяхна страна принудителни действия не се предприемат. За времето на погасяването на вноски тече наказателна лихва по закон.

Обобщената информация относно постъпления по основните видове данъци и такса битови отпадъци към 30 юни 2017 г. в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен изглежда така: 
 
 
Данък/такса
 
Приход към 30.06.2017
 
План 2017
 
Изпълнение
ДНИ 6 092 320 8 000 000 76 %
Данък превозни средства  2 595 700 4 000 000 65 %
ТБО 4 701 000 6 800 000 69 %
Данък придобиване    1 322 000 4 000 000 33%