/ Влади Владимиров
Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков даде висока оценка на работата на Административен съд- Кюстендил. Той бе гост на представянето на Годишния доклад  за дейността на съда през 2017 г., изнесен от председателят Галина Стойчева.

„Това е един добре работещ орган на съдебната власт, в който принципите на прозрачност, бързина и качество се спазват. Отчитат изключително добри резултати и като натовареност са в горната част на таблицата на административните съдилища в страната.

По отношение на бързината, делата се разглеждат в кратки срокове, в 3- месечни срокове. Актовете се пишат в едномесечен срок след постановяването им. Това се трите елемента които имат значение и тук се спазват безпрекословно”, заяви Георги Чолаков.

В ход е нов конкурс за председател на Административен съд- Кюстендил, като съдия Иван Демиревски е единственият кандидат,  очаква се дата за изслушването му пред ВСС. „Надявам се да приключим тази процедура”, допълни председателят на ВАС.

По негова заповед, съдия Даниела Петрова е командирована в Административен съд- София област, който  по- натоварен съд от този в Кюстендил. Георги Чолаков е на мнение, че 5-ма съдии са достатъчни на този етап за нуждите на Административен съд- Кюстендил. Съдия Петрова е командирована до завръщане на титуляря или най- много до 12 месеца, които изтичат на 7 декември 2018 година.

Съдия Галина Стойчева
Влади Владимиров

Председателят на Административен съд- Кюстендил, съдия Галина Стойчева отчете, че през 2017 година са разгледани 1 066 дела, като има увеличение спрямо предходните 2 години.

Средно на месец са постъпвали 72 дела. Един съдия е разглеждал 173 дела през миналата година. Несвършените дела са 200, като по този показател трябва да се работи от ръководството на съда, посочи Стойчева.

Тя отчете ръст на делата по протести на Окръжна прокуратура- Кюстендил на подзаконови нормативни актове, приети с решение на Общинските съвети. Увеличават се и делата, по които се оспорват принудителните административни мерки по Закона за движение по пътищата.
 
 
 
 
Дарик- Кюстендил