/ netinfo
Община Кюстендил набира предложения за директна продажба на стояща дървесина на корен с цел спешно усвояване на повредена от корояди и абиотични фактори дървесина по предписание на РДГ-Кюстендил.

Дървесината е в землището на с. Горна Брестница , първият обект е с с прогнозен обем 8079 м3 лежаща маса на стойност 125880,92 лв. без включен ДДС, вторият е също в землището на с. Горна Брестница с прогнозен обем 1425 м3 лежаща маса на стойност 25997 лв.без включен ДДС.

И третият обект е в землището на с. Горна Брестница с прогнозен обем 1692 м3 лежаща маса на стойност 27257 лв.без включен ДДС.

Желаещите подават предложенията си в срок до 16:30 часа на 08.02.2018 година в деловодството на община Кюстендил.Върху плика кандидатът посочва наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, както и номера и наименованието на обекта.

Предложението следва да включва всички необходими документите, както и отделен запечатан плик с надпис „Ценово предложение и номер на Обекта“ за който кандидата участва“.

В случай, че кандидата желае да участва за повече от един обект, документите и ценовото предложение се подават за всеки обект, информират от сайта на общинска администрация Кюстендил.