400 дка горски територии са засегнати при 36 пожара през 2016 г.
400 дка горски територии са засегнати при 36 пожара през 2016 г. / Дарик радио,архив

36 пожара през 2016 г. са регистрирани в информационната система на ИАГ за района на РДГ Кюстендил са , засегнати са 400 дка горски територии от тях 15 дка върхово, като 153 дка са незалесени горски площи.

„Горските инспектори в РДГ-Кюстендил и лесовъдите в горските структури при действията си по охрана на горските територии следят за стриктното спазване на противопожарните разпоредби. Приоритет през 2016г. за РДГ Кюстендил е превантивната дейност сред населението и подобряване на работата с кметовете/ кметските наместници по места с цел недопускане на запалвания.
През март и април служителите на ТП ДГС/ДЛС извършиха инструктаж обхващащ пастирите и лицата, чиито земеделски земи са в близост до горския фонд. За ловен сезон 2015-2016г. на председателите на ловните дружини е извършен инструктаж срещу подпис. Те след това са инструктирали членовете на дружините. През цялата година продължава инструктажа на посетители и работещи в горските територии.
РДГ изготви и разпространи листовка,. за недопускане на запалвания в гори и земеделски земи в близост до тях от местното население и всички посещаващи горския фонд. Поставени са и табели с противопожарно съдържание.
Собствениците на фирми работещи в горския фонд са запознати с Правилата за противопожарна охрана в горите.
Специално внимание се отделя на създаване на добра връзка и координация в дейностите по противопожарна защита на горите между всички институции", коментира директорът на РДГ Кюстендил инж. Здравчо Тодоров..
В РДГ-Кюстендил са създадени специализирани групи за участие в гасене на горски пожари. Те са оборудвани с инвентара от противопожарното депо на РДГ-Кюстендил съгласно изискванията на Наредба № 8/2012г. на МЗХ и МВР и участват в гасенето на пожари в района на дирекцията.
В общините са изградени доброволни формирования за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации и са оборудвали противопожарни депа. Осигурено е дежурство през пожароопасния сезон. Определено е МПС за извозване на гасачите при необходимост. Спазва се схемата за оповестяване в системата на МЗХ. Информацията за възникналите пожари се въвежда своевременно в електронната система на ИАГ.
Изпълняват се мероприятията заложени в Годишните планове за защита на горските територии от пожари. Служители на РДГ-Кюстендил и РДПБЗН-Кюстендил от 08.06 и 13.06.2016г. извършиха 6 съвместни проверки за контрол. За резултата от тях са съставени протоколи и при необходимост са дадени предписания