Община Кюстендил
Община Кюстендил / Дарик радио,архив
34 423 875 лв. е рамката на проекта за Бюджет 2018 на община Кюстендил. Собствените приходи са в размер на 13 620 600 лв. Поименният списък за капиталови разходи предвижда 1 712 800 лв.

 По-значимите инвестиции в него са свързани с реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа за минерална вода на територията на гр.Кюстендил,изграждане, авторски надзор, строителен надзор- 300 000 лв., основен ремонт на общински път /Кюстендил - Дождевица/ с дължина на пътя 7.6 км.- 292 000 лв. и основен ремонт по фасади на сградата на община Кюстендил-228 499 лв.

Проекто-бюджета в частта на собствените приходи е направен на базата на прогноза за реализираните приходи към 31.12.2017 г., анализ на събираемостта и е съобразен с изменения в законодателството.

В проекто-бюджета за 2018 г. се предвижда ръст на постъпленията от данъчни приходи с 83,2 хил.лв. в сравнение със началния план за 2017 година, като това увеличение, при непроменени размери на ставките на местните данъци от 2008 г. до момента, се дължи главно на предприети сериозни мерки от страна на общинска администрация за повишаване на събираемостта на местните данъци.

В частта на местните дейности и проекта на Поименен списък с капиталовите разходи, проекто-бюджета на община Кюстендил за 2018 г. е разработен на база предвиждания по приходната и разходна части от второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на дирекции и началниците на отдели в Общинската администрация.

За разработване на проекто-бюджета за 2018 г. в частта делегирани дейности, са взети предвид само стойностните показатели за делегираните от държавата дейности от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година.

Под внимание са взети и прогнозата за очаквания размер на новите задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи, задълженията по финансирането на общинския дълг и на размера на общинските гаранции към края на бюджетната година, както и задълженията по национални и регионални програми и проекти.

В публикувания проект не са отразени преходните остатъци от 2017 г., които ще бъдат включени в окончателни проект за бюджет за 2018 г., който ще бъде внесен в общинския съвет.

Предстои приемането на бюджета на Община Кюстендил за 2018 година и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. По традиция кметът на общината кани всички желаещи да участват в общественото обсъждане на проекта за бюджет на община Кюстендил за 2018 г.

Обсъждането ще се проведе на 04 януари 2018 г. - четвъртък от 17:30 часа в залата на общината.