/ netinfo
Контролното звено към Община Дупница започна комплексна проверка по установяването на изоставени, излезли от употреба моторни превозни средства на територията на града. До момента са установени 11 автомобила.

Съгласно изискванията на "Наредбата за управление на отпадъците на територията на Дупница" всеки собственик на МПС с прекратена регистрация, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване, в случай че се установи, че се намира върху имот държавна или общинска собственост.

11 изоставени коли
netinfo

Когато собственикът не изпълни задълженията си или МПС-то не може да бъде с установен собственик, се прилага процедура по преместване с представители на полицията в Дупница. На установените до момента изоставени автомобили са залепени стикери-предписания със срок за изпълнение 14 дни.

11 изоставени коли
netinfo


При неизпълнение на предписанията ще бъдат съставени протоколи за техническото състояние на МПС-тата и същите ще бъдат преместени на площадки за временно съхранение и центрове за разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собствениците.

На всички установени собственици, които не са изпълнили дадените предписания ще бъдат наложени административни санкции в размер от 200 до 1000 лв. съгласно Наредбата.

11 изоставени коли
netinfo


За изоставени автомобили, без регистрационни номера можете да сигнализирате на 0701/ 5-92-73.