Търсят вековни дървета в Източните Родопи
Търсят вековни дървета в Източните Родопи / netinfo

Вдъхновен от Годината на горите и конкурса "Дърво с корен" Регионалният клон на Българско дружество за защита на птиците стартира различни дейности по опазване и проучване на вековните дървета в Източните Родопи и биоразнообразието, което те приютяват. РИОСВ - Хасково е предоставило на Дружеството списък на защитените вековни дървета на територията на екоинспекцията с цел актуализиране на данните, като се  търсят и картират и невключени в регистрите и незащитени вековни дървета. От 2 години БДЗП работи по събирането на информация за вековните дървета в Източните Родопи, тяхното картиране и фотографиране. Целта е да бъдат посетени колкото се може повече дървета, да бъдат картирани и да се провери състоянието, в което се намират. Да бъдат  ангажирани местните общности за опазването на вековните дървета и да се популяризира идеята за опазването на природата. Бъдещите цели са ориентирани към работа с деца, местни хора и институции за популяризиране на опазването на вековните дървета, както и обявяването на някои от тях за защитени.

2011-а е обявена за Международна година на горите. 1/3 от територията на България е гори и едва 4 процента от тях са недокоснати от човешка дейност.