/ http://uspelite.bg
Премиера на най-новия учебник и публична лекция по темата „Корпоративна устойчивост и отговорност“ ще представи днес в Хасково авторът му д-р Марина Стефанова по покана на местната структура на КРИБ. Д-р Стефанова е преподавател по дисциплините „Систематизиране и стандартизиране на дейностите по КСО“ и „Международна дейност по КСО“ във Висшето училище по застраховане и финанси, както и по „Корпоративно управление“ и „Въведение в КСО и устойчивото развитие на бизнеса“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
 
В Хасково от 16:00 часа в Дома на техниката днес тя ще обобщи теория, експертен опит и добри фирмени практики в 30 различни направления на стратегическия мениджмънт на компанията, ориентиран към нейния устойчив растеж и водещо място в обществото.

Учебникът включва примери от 12 индустрии: банково дело, газификация, енергетика, консултантски услуги, лека промишленост, маркетинг, медии, медицина, минно дело, пивоварна индустрия, преработвателна промишленост и фармацевтика.
 
В 4 глави са разгледани теоретичните основи на КСО, ключовите му направления, процесите на внедряване и компанията като фактор за популяризирането му в обществото, информират организаторите.

Марина Стефанова защитава докторска дисертация на тема „Фактори за приобщаване на малките и средните предприятия в България към корпоративната социална отговорност“.

Паралелно с работата си в академичната област тя е директор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Работи активно за създаване на стандарти и политики в областта на КСО като член на Огледалния комитет на ISO 26 000 към Българския институт за стандартизация, член на Работната група 13 към Министерството на труда и социалната политика и активен участник в работата на Икономическия и социален съвет.