Община Димитровград откри процедура за Общ устройствен план
Община Димитровград откри процедура за Общ устройствен план / Darik News, архив

Открита е процедура за изработване на Общ устройствен план за територията на община Димитровград, информират от администрацията. С този план ще бъдат  обособени отделните видове територии: жилищни, производствено-складови, за спорт и развлечения,  за обществено обслужване, за обекти на културно-историческото наследство, за курортно-туристическо и вилно строителство,  за озеленяване и специалните озеленени площи, за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, земеделски територии, горски територии, територии за природозащита, нарушени територии за възстановяване, територии със специално, с друго или със смесено предназначение, обясняват от общината.

Предвид на това, че предвижданията на Общия устройствен план  ще определят стратегическите насоки за социално-икономическото и пространствено развитие на общината през следващите 20-25 години, е необходимо в изработването му да се включат всички, които имат инвестиционни намерения и виждания за бъдещето развитие на своята дейност, апелират от администрацията.

От кметството очакват да бъдат предоставени искания, предложения и намерения от всеки желаещ да допринесе с идеи за качественото изработване на плана.

Независимо, че съгласно Закона за устройство на територията Общият устройствен план не е за пряко приложение, той е основа за изработване на подробните устройствени планове, без които не може да се реализират инвестиционните намерения, не може да бъде променено предназначението на земеделската земя, както и предназначението и режима на застрояване на отделните имоти, обясняват от общината.