/ ThinkStock/Getty Images
Всички данъчнозадължени лица могат да платят своите задължения с 5 % отстъпка, ако платят пълния размер в срок до 30 април
Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за 2020 г. ще започне на 15 януари. И тази година плащанията ще се извършват в брой на касите на дирекцията.

Ще се проведе публично обсъждане на проект за бюджет 2020

За целта ще работят три каси, които са с работно време от 8:15 часа до 16:30 часа без прекъсване. Освен плащанията в брой, могат да се извършват плащания по банков път, чрез пощенски запис, чрез виртуален ПОС терминал. Плащане може да се извърши на всички каси на Изи пей.

Община Габрово кандидаства по „Красива България“ за зали - тенис на маса и бойни спортове

За по-голямо улеснение на лицата от територията на населените места на общината ще се извършват плащания на недвижимо и движимо имущество при всеки кмет или кметски наместник.

Всички данъчнозадължени лица могат да платят своите задължения с 5 % отстъпка, ако платят пълния размер в срок до 30 април. По закон дължимият данък недвижим имот, данък върху превозно средство и такса битови отпадъци се дължи на вноски - първа вноска до 30 юни и втора/последна вноска до 31 октомври.

Посланикът на Грузия посети Габрово

След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие. Плащането на патентния данък е в сроковете, които и до сега се прилагаха: до 31 януари - първо тримесечие, 30 април - второ тримесечие, 31 юли - трето тримесечие и 31 октомври - четвърто тримесечие.

Промяна на правилниците на програми „Култура“ и „Младежки дейности“ на Община Габрово

Туристическият данък се внася от обектите до 15 число на месеца,
следващ месеца, през които са предоставени нощувките. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение.

И тази година всички данъчно задължени лица ще получат годишни съобщения за размера на дължимите от тях местни данъци и такси за 2020 г. В своите съобщения лицата ще могат да видят освен текущи задължения за 2020 г., и просрочени задължения за всички видове данъци.

ЕНЕРГО-ПРО информира кметове за промени в работата с бизнес клиентите

Съобщенията ще бъдат разпространени от „Български пощи“ЕАД. За въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2020 г. може да се обърнете към Дирекция „Местни данъци и такси“ на място или на телефони 066/804 776 и 804 775.