Средната брутна месечна работна заплата за април е 807 лв., за май и юни - по 810 лв
Средната брутна месечна работна заплата за април е 807 лв., за май и юни - по 810 лв / DarikNews.bg, архив

През второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за областта e 809 лева и нараства спрямо първото тримесечие на 2016 г. с 3.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на работната заплата са „Строителство" - с 8.2%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 8.0%, „Други дейности" и „Хотелиерство и ресторантьорство" - съответно с 6.9 и 6.5%.

През второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата нараства със 7.2% спрямо второто тримесечие на 2015 година.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2016 г. са:

• „Държавно управление; държавно обществено осигуряване " - 920 лева

• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива " - 913 лева

•„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения " - 905 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

• „Административни и спомагателни дейности" - 479 лева

• „Хотелиерство и ресторантьорство " - 505 лева

• „Култура, спорт и развлечения" - 583 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства със 7.3%, а в частния сектор - с 7.2%.