НСИ
НСИ / iStock/Getty Images

Средната брутна месечна работна заплата за април 2019 г. е 1 092 лв., за май - 1 116 лв., и за юни - 1 117 лева. През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e 1 108 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 4.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Строителство. Намаление на средната месечна заплата спрямо първото тримесечие на 2019 г. се наблюдава в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.9% спрямо същия период на 2018 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Строителство“, „ Други дейности“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

39 600 са официално работещите лица в област Габрово

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2019 г. са:
„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- съобщения“ - 2 852 лева;
„Държавно управление“ - 1 199 лева;
„Преработваща промишленост“ - 1 194 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
 „Административни и спомагателни дейности“ - 627 лева;
 „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 635 лева;
 „Операции с недвижими имоти“ - 692 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 11.4%, а в частния - с 12.1%.