Социалните услуги трябва да създават условия за трудова реализация на хората

Социалните услуги трябва да създават условия за трудова реализация на хората
Социалните услуги трябва да създават условия за трудова реализация на хората / МТСП

„С прилагането на интегрирани и достъпни социални услуги трябва да направим така, че хората, които се подпомагат, да имат възможност за трудова реализация. Това е най-сигурният път те да се почувстват пълноценни в обществото и да имат доходи от труд".

Това каза в Габрово министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя участва в дискусия на тема „Партньорство за качествени и достъпни социални услуги", в която се включиха представители на местната власт и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Цветан Васев.

Министър Русинова откри Дневен център за деца с увреждания в Габрово, в който могат да бъдат обслужвани 40 деца.

„Трябва да гледаме на социалното подпомагане като начин за активно включване на хората в обществото, а не като изразходване на публични средства", подчерта по време на дискусията Русинова. Тя подчерта, че подкрепата трябва да се насочи към хората в най-голяма нужда като децата с увреждания.

Министър Русинова съобщи, че в момента МТСП работи по изцяло нова концепция, заложена в проекта на Закон за социалните услуги.

„Беше крайно време да се създаде нормативен акт, който да регламентира социалните услуги. Усилията ни са насочени към превръщането на мрежата от социални услуги в истинска и ефективна грижа за хората в нужда", подчерта министърът. Русинова допълни, че проектът на новия закон ще постави акцента върху развитието на интегрираните и достъпни услуги, с които да се активират хората в нужда, да се помогне тяхната интеграция в обществото, да се облекчи достъпа им до образователната система и здравеопазването.

„Друг важен приоритет за ръководството на МТСП са промените в Семейния кодекс, свързани с осиновяването", посочи министър Русинова. Тя допълни, че целта е процедурата да стана по-прозрачна и бърза. „Осиновяването и приемната грижа са изключително важни за нас, защото те подпомагат ранното детско развитие и променят съдбата на децата", подчерта министърът.

Като важен приоритет в партньорството между държавата, местната власт и неправителствения сектор министър Русинова определи продължаването на процеса по деинституционализация.

„Има осигурено европейско финансиране през новия програмен период на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси" и „Региони в растеж" за тази цел. Важната задача пред всички нас е да намерим механизмите, с които тези средства да се изразходват по най-добрия начин", каза министър Русинова.

Тя допълни, че в момента се изработват планове за продължаване на деинституционализацията на грижата за децата и възрастните хора. „Работим успоредно и по двете приоритетни групи, за да осигурим покритие на социалните услуги за хората, които попадат в тях", каза Русинова.

Тя увери, че ще продължи и финансовата подкрепа за приемната грижа в България. „Искаме тази услуга да стане изцяло децентрализирана, защото експертите на местно ниво и на терен знаят най-добре от каква подкрепа се нуждаят хората в нужда там", допълни министърът.

Министър Русинова посочи, че в бъдеще диалогът с общините и неправителствените организации за развитието на социалните услуги ще се активизира още повече. „Успешният път се основава на диалогичност и съпричастност. За да има успех това, което правим за хората, които имат най-голяма нужда, трябва да чуваме гласът на местните власти и на гражданското общество", допълни тя.

Русинова подчерта, че темата за децата в риск трябва да бъде във фокуса не само на държавата, но и на местната власт и гражданското общество. Тя допълни, че е нужно да се предприемат съвместни действия за осигуряване на подкрепа на децата в риск, както и за гарантиране и защита на правата им. Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Цветан Васев акцентира по време на дискусията върху партньорството между АСП и община Габрово.