КРЕСНА-ЧУМА-СВИНЕ-БАБХ-ДЕЗИНФЕКЦИЯ
КРЕСНА-ЧУМА-СВИНЕ-БАБХ-ДЕЗИНФЕКЦИЯ / БГНЕС
Северноцентрално държавно предприятие – Габрово продължава усилията за борбата със заболяването Африканска чума по свинете (АЧС). До момента, със заповеди на Българската агенция по безопасност на храните са обявени инфектирани зони в четирите области – Велико Търново, Русе, Разград и Силистра. Площта на всяка инфектирана зона е не по-малко от 200 кв. км., зоните са обозначени на терен с табели и са предприети всички необходими мерки от страна на държавните горски и ловни стопанства. Към момента, от петте области в обхвата на СЦДП, единствено Област Габрово, не е засегната от болестта АЧС. 

На територията на предприятието, в обхвата на инфектираните зони се въвеждат следните мерки: 

свине
iStock/Getty Images

Ограничаване на достъпа на лица и пътни превозни средства, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта АЧС. След обявяване на инфектирана зона със заповед на БАБХ, Регионалната дирекция по горите, в чиито район на дейност попада зоната, издава заповед за ограничаване на достъпа до горски територии в определените ловностопански райони , на лица и пътни превозни средства, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта. 

Държавните горски и ловни стопанства, в присъствието на стопанисващите дивеча поставят на терен обозначителни табели за маркиране на зоната, указващи ограничения достъп в инфектираната зона.
 

В НП „Централен Балкан" няма регистрирани случаи на Африканска чума по свинете


Стопанствата незабавно уведомяват населението за ограничения достъп на лица, нямащи отношение към претърсването за трупове на умрели диви свине и за такива с нетипично поведение.

За срок от два месеца от датата на обявяване на зоната за инфектирана, се спират всички дейности в засегнатите горски територии, в това число дърводобив, лов и подхранване на дивеча, паша на домашни животни, събиране на гъби, билки, сено и др. Ръководството на предприятието, съвместно с директорите на стопанства, предприемат необходимите действия по места, за регулярното снабдяване на местното население с дърва за огрев за предстоящия отоплителен сезон.

В зоните с ограничен достъп, могат да се извършват неотложни дейности от лицата, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерки за предотвратяване и ликвидиране на болестта по ред и условия определени от областните епизоотични комисии и съгласно определение от БАБХ мерки за биосигурност.

В периода на ограничения достъп, ловът в инфектираните зони е забранен.

В инфектираните зони се извършват претърсвания за наличие на трупове на умрели диви свине или на такива с нетипично поведение, от лицата по чл. 34 от ЗЛОД и ДП, които стопанисват дивеча на територията на съответната зона, в случай на намерено мъртво животно, се вземат проби и се изпращат незабавно за изследване в БАБХ. 

След приключване на претърсването, дрехите, обувките и ползваните автомобили на лицата, участващи в него, се дезинфекцират.