През юли ставa ясно влиза ли „Централен Балкан“ в ЮНЕСКО
През юли ставa ясно влиза ли „Централен Балкан“ в ЮНЕСКО / netinfo

От 2 до 12 юли в полския град Краков ще се проведе среща на Комитета по световното наследство към ЮНЕСКО, на която ще бъде обявено крайното решение за разширението на съществуващия сериен обект „Първичните букови гори на Карпатите и старите букови гори на Германия".

Това обяви д-р Ханс Кирхмайер по време на Втория международен семинар на Мрежата от букови гори в Европа, проведен на остров Вилм, Германия, в началото на декември.

Новината съобщиха експерти от дирекцията на Национален парк „Централен Балкан", участвали във форума.

Доклади от проведените през септември и октомври 2016 г. теренни мисии от независими експерти на Международния съюз за защита на природата (IUCN), са вече изготвени и представени пред панела по световното природно наследство към Съюза.

През януари 2017 г. водещият партньор в процеса - Австрия, ще разполага с препоръките и забележките към изготвения съвместен номинационен формуляр. Срокът за отстраняване на констатираните забележки и пропуски е до май 2017 г. Крайното решение ще се вземе на срещата през юли и тогава ще стане ясно влизат ли старите букови гори от резерватите на „Централен Балкан" в серийния обект на световното природно и културно наследство.

Вековните букови гори на НП „Централен Балкан" стават част от световното природно наследство към ЮНЕСКО

България беше поканена да се присъедини към серийния обект на ЮНЕСКО „Първичните букови гори на Карпатите и в други райони на Европа", като за участие бяха номинирани буковите гори в резерватите на Национален парк „Централен Балкан".

Проектът за серийния обект бе иницииран от Федералното министерство по околна среда, защита на природата и ядрена безопасност на Германия и цели опазване на уникалните вековни букови гори в цяла Европа. Той представлява разрастване на вече съществуващ проект, обхващащ вековни букови масиви в Словакия, Украйна и Германия.

Решението на Комитета по световното наследство ще е резултат от дълъг процес за идентифициране на представителни територии от региони на разпространение на бука в Европа, на многостранни срещи за изграждане на партньорство, на разработване на формуляри за включването на компонентите в индикативния списък към Конвенцията за световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.