/ БГНЕС

Правителството определи вицепремиера Томислав Дончев за председател на Съвета за развитие на гражданското общество към Министерския съвет. На вицепремиера се възлага отговорността за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България.

Решението е във връзка с промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 2018 г.), предвиждащи създаването на Съвет за развитие на гражданското общество към МС.

Основната цел на съвета е разработването и провеждането на политики в подкрепа развитието на гражданското общество. Организацията и дейността на съвета следва да се определят с правилник, който се приема от МС.