Повече наети на работа лица в област Габрово отчита статистиката към края на юни
Повече наети на работа лица в област Габрово отчита статистиката към края на юни / ЧЕЗ

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2016 г. в област Габрово се увеличават с 599, или с 1.5%, спрямо края на март 2016 г., като достигат 39.5 хиляди души.

Спрямо края на първото тримесечие на 2016 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения" - с 36.1%, „Транспорт, складиране и пощи" и „Хотелиерство и ресторантьорство" - с по 9.0% и „Строителство" - с 4.6%. Намаление е регистрирано в дейностите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 18.2%, „Операции с недвижими имоти" - с 8.1%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения " - с 4.1% и „Образование" - с 3.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост" и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети " - съответно 47.6% и 12.4%.

В края на юни 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 0,3 хил., или с 0.7% повече в сравнение с края на юни 2015 г., като най-голямо увеличение на наетите в процентно отношение се наблюдава в икономическите дейности

„Култура,спорт и развлечения" - с 52.4%, „Доставяне на води и канализационни услуги; управление на отпадъци" - с 36.2% и „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 24.0%.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на юни 2016 г. спрямо края на юни 2015 г. в процентно изражение има в икономическа дейност „Операции с недвижими имоти" - с 31.5%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения " - с 14.2% и „Селско, горско и рибно стопанство" - с 13.3%.