Община Габрово обявява прием на проектни идеи

/ Община Габрово

Община Габрово обявява прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на Инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Целта на този прием е да се изготви списък с нови проектни идеи, които биха могли допълнително да бъдат финансирани по Приоритетна ос 1, в случай на наличен финансов ресурс и след извършване на Средносрочна оценка на ОПРР 2014-2020.

През 2019 г. УО на ОПРР ще направи оценка на изпълнението на Инвестиционните програми на национално ниво, след което съгласно одобрена от Министерски съвет методология ще бъде преразпределен ресурсът между общините.

За Община Габрово проектни идеи могат да бъдат подавани за следните приоритети:

Социална инфраструктура;

Културна инфраструктура;

Енергийна ефективност в сграден фонд.

Срокът за прием на проектни фишове по приоритети Социална инфраструктура и Културна инфраструктура е до 15 юни 2019г., включително.

Срокът за прием на проектни фишове по приоритет Енергийна ефективност в сграден фонд е до 15 май 2019 г., включително.

Документи и информация за подаване на проектен фиш:

Обява за прием на фишове за проектни идеи

Образец на фиш за проектна идея

Документи и информация за подаване на Заявление за интерес и финансова помощ по инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в сграден фонд":

Пакет с приложения и информация