/ iStock/Getty Images
Концесионният договор за добив на скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище „Воденицата-5" ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните.

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки искането от концесионера за това. Находище „Воденицата-5" се намира на територията на община Ивайловград, област Хасково. През декември 2006 г. за него е сключен концесионен договор с „Булгнайс" ООД, Ивайловград.

Съгласно друго правителствено решение, софийското дружество „Ейч Би Минералс" ООД, е новият концесионер на находище „Богданово - запад", от което се добиват строителни материали - варовици.

Това реши Министерският съвет, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна. Находище „Богданово - запад" се намира на територията на община Средец, област Бургас. Концесията за него е предоставена през юли 2008 г. за 25 години на „Строителни материали" АД.

С днешното решение на МС правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Ейч Би Минералс" ООД. Условията по концесионния договор остават без промяна.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства. Правителството реши също така, че софийското дружество „Имвар“ ООД ще добива строителни материали - варовици и алевролити, от находище "Идилево", разположено в землището на с. Добромирка, област Габрово.

С днешното правителствено решение дружеството е определено за концесионер на находището. Концесионната площ е с размер от 75.3 дка. На база на количествата утвърдени запаси и предвидения средногодишен добив, концесията се предоставя за срок от 35 години.

През този период дружеството планира инвестиции в размер на 386 хил. лв. за обезпечаване на производствената си дейност. За срока на действие на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 400 хил. лв. с ДДС.

По закон тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Севлиево.