Габрово
Габрово / КНСБ и МОН провеждат образователната кампания „Моето първо работно място“

Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Министерство на образованието и науката реализира образователната кампания за ученици „Моето първо работно място”.

Целта на кампанията е да се улесни прехода от училище към пазара на труда на зрелостниците и да се подпомогне кариерното им развитие като се информират за правата и задълженията им на работното място.

Първият етап на кампанията е свързан с обучение на класните ръководители на завършващите 12-ти клас. В тази връзка на 19, 21 и 22 януари 2019 г. Регионалният съвет на КНСБ – Габрово проведе обучение на част от класните ръководители. Лектори бяха Росица Йонкова – областен координатор на КНСБ и Дарена Бакърджиева – експерт–юрист в Регионалния съвет.

Обучението се проведе в Актовата зала на Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади” в рамките на 16 учебни часа (50 % теоретична и 50 % практическа част) по изготвена програма и приключи с тест и подготвяне на презентация от участниците. Завършилите обучението получават удостоверение по ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“, което им носи един квалификационен кредит.

Във вторият етап на обучителната кампания се предвижда обучението на завършващите 12-ти клас да бъде проведено не само от самите класни ръководители, но и от преподаватели от КНСБ. Като такива ще се включат обучители от екипа на Регионалния съвет на КНСБ и председатели на синдикални организации на КНСБ от големи предприятия в областта.

Темите на обучението на зрелостниците са свързани с постъпването им на работа, с работното време, почивките и отпуските, с прекратяване на трудовите договори, здравословните и безопасни условия на труд и т.н.

  Кампанията трябва да приключи в края на месец февруари 2019 г.