Кметът Драгомир Николов свиква политическите сили на консултации за съставяне на ОИК в Трявна
Кметът Драгомир Николов свиква политическите сили на консултации за съставяне на ОИК в Трявна / Община Трявна

Кметът на община Трявна инж. Драгомир Николов свиква представителите на парламентарно представените партии и коалиции на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия, която да произведе изборите за общински съветници и кметове и националния референдум на 25 октомври.

Консултациите ще се проведат на  26.08.2015 г. от 10:30 часа в сградата на Общинската администрация – стая № 403.

За участие в консултациите партиите и коалициите от партии трябва да представят:

1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 август 2015 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция.

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.

5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 3, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.