Допълнително обучение по български език поискаха представители на образователните среди в Дряново
Допълнително обучение по български език поискаха представители на образователните среди в Дряново / Община Дряново

При кандидатстване с проекти за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ да се акцентира върху допълнително обучение по български език. Около това виждане са се обединили участниците в среща, проведена по инициатива на общинската администрация в Дряново.

Представители на образователните среди са поискали чрез европейските средства да се търсят възможности за подобряване на образователната среда, насърчаване на участието на родителите във възпитателния процес, работа с родители без разлика от произхода им, насърчаване на общуването и съвместните изяви между деца от различни етноси, съхраняване и развиване на културната идентичност.

Работната среща бе инициирана  от кмета инж. Мирослав Семов и председателя на ОбС Тодор Георгиев. В нея се включиха експерти от ОбА, представители на училищата, детските градини и ясли, както и председателят на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” Цветан Йорданов.

Идеята на форума бе да се синхронизират действията и да се обсъди партньорството между местната власт и образователните институции във връзка с кандидатстването по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Програмата предлага възможност за финансиране по две процедури „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.