/ iStock/Getty Images
Добричкото дружество „Пътно строителство” АД ще добива строителни материали - варовици, от находище „Тервел-Бонево". Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето днес, с което дружеството е определено за концесионер.

Находище „Тервел-Бонево" е разположено в землищата на гр. Тервел и с. Бонево, област Добрич. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период дружеството ще инвестира около 70 хил. лв. в добивните дейности.

Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 2 млн. лв. без ДДС. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Тервел.