Общински съвет Добрич
Общински съвет Добрич / Дарик Добрич
Общински съвет Добрич провежда редовно заседание. На него предстои дебатиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, която областният управител върна за повторно разглеждане. Кметът ще предложи още Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Ще се направи отчет на две общински програми и приемане на параметрите им за тази година - Програмата за развитие на туризма и Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност.
 
Съветниците трябва да дадат съгласие за отдаване под наем на седем общински обекта; както и за частично изменение на Общия устройствен план в централна градска част - промяна от устройствена зона за обществено обслужващи дейности в жилищна зона за малкоетажно застрояване (до 10 м).
 
Предстои още разглеждане на допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми и приемане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование”.
 
Още от администрацията ще поискат одобрение на предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по няколко проекта: „За равен шанс на децата“, „За моето бъдеще“, „Заедно учим, творим и играем“, както и предоставяне на окончателни трансфери по Интегрирания проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“.